Εnglish text:
For submissions to West Side Mountains Doc Fest follow the link

ΝΕW-WEST-SIDE-MOUNTAINS-DOC-FESTIVAL-SUBMISSION-FORM

Please read all W.S.M.D. FEST Guidelines and Regulations at the website www.cantomed.eu before filling out this form. DEADLINE FOR SUBMISSIONS:  FRIDAY 13 APRIL 2018 WEST SIDE MOUNTAINS Doc does NOT pay for any films “submitted for consideration” nor for any films that have been selected for exhibition/ competition. Fill the form and if it is necessary, add an x to the right field. Send us the completed form cantomedfest@gmail.com with the rest of the required material.

ACCOMPANYING MATERIAL (by filing the application)

  1. Four (4) DVD PAL by mail to our address:10 ΚORINTHIAS, 115 26 ATHENS GREECE or an mp4 or mov or avi file via Wetransfer, MyAirbridge, Dropbox etc or via another Link to watch the movie (Our mail cantomedfest@gmail.com)
  2. Three (3) photos from the movie (horizontal) and one (1) director’s photo, in high-resolution cantomedfest@gmail.com
  3. A movie trailer in mp4, avi, mpg or DVD to 90 ” as well as other promotional material if the movie is selected.
  4. SRT File with Dialogues or Narratives of the Movie to cantomedfest@gmail.com 
  5. All accompanying material may also be sent online to cantomedfest@gmail.com

CLARIFICATION

In case of selection of your film, screenings must be submitted in the above-mentioned format, within one week of the announcement. Otherwise it will be replaced by the runners. It also clarifies that if the festival is decided to publish a catalogue then it will include all the films that have participated, and the selected films will be included in the festival program and in any other advertising screen. For any problem you can contact us at cantomedfest@gmail.com  or at our phone numbers 6976 355443 and 210 7709182.                   ΝΕW WEST-SIDE-MOUNTAINS-DOC-FESTIVAL-SUBMISSION-FORM

Ελληνικό κείμενο:
Για συμμετοχές στο West Side Mountains Doc Fest ακολουθείστε το λινκ:

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και τον κανονισμό του W.S.M.D.FEST στην ιστοσελίδα www.cantomed.eu    TEΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 To WEST SIDE MOUNTAINS Doc ΔΕΝ πληρώνει για τις ταινίες που «υποβάλλονται προς εξέταση» ούτε για τις ταινίες που έχουν επιλεγεί για τον διαγωνισμό.Συμπληρώστε τη φόρμα και αν απαιτείται προσθέστε ένα Χ στο κενό πεδίο δεξιά. Στείλτε μας τη συμπληρωμένη φόρμα στο  cantomedfest@gmail.com μαζί με το απαιτούμενο συνοδευτικό υλικό.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (με την κατάθεση της αίτησης )

Τέσσερα (4) DVD PAL με το ταχυδρομείο στη διεύθυνση μας Κορινθίας 10, 115 26 Αθήνα  ή αρχεία mp4, mov, avi κλπ με Wetransfer, MyAirbridge κλπ (our e-mail cantomedfest@gmail.com) ή μέσω άλλου Link για την παρακολούθηση της ταινίας.

  1. Τρεις (3) φωτογραφίες από την ταινία (οριζόντιες) και μία (1) φωτογραφία του σκηνοθέτη, σε υψηλή ηλεκτρονική ανάλυση cantomedfest@gmail.com
  2. Ένα τρέιλερ της ταινίας σε mp4, avi, mpeg ή DVD εώς 90’’ καθώς και άλλο διαφημιστικό υλικό αν επιλεγεί η ταινία.
  3. Αρχείο SRT με τους διαλόγους ή τις αφηγήσεις της ταινίας.
  4. Όλο το συνοδευτικό υλικό μπορεί αποσταλεί και ηλεκτρονικά στο cantomedfest@gmail.com

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Σε περίπτωση επιλογής της ταινίας θα πρέπει να κατατεθεί (αν δεν έχει ήδη κατατεθεί) κόπια προβολής στα πιο πάνω αναφερόμενα format, εντός μιας εβδομάδας από την ανακοίνωση. Σε αντίθετη περίπτωση θα αντικατασταθεί από τις επιλαχούσες ταινίες. Επίσης διευκρινίζεται ότι αν αποφασιστεί από το φεστιβάλ η έκδοση καταλόγου τότε σε αυτόν θα περιλαμβάνονται όλες οι ταινίες που δήλωσαν συμμετοχή, οι δε ταινίες που θα επιλεγούν θα συμπεριληφθούν επιπλέον στο πρόγραμμα του φεστιβάλ και σε όποια άλλη διαφημιστική προβολή του. Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε επικοινωνήστε μαζί μας στο cantomedfest@gmail.com ή στα τηλέφωνα μας 6976 355443 και 210 7709182.                                                                                                                                   ΝΕW WEST-SIDE-MOUNTAINS-DOC-FESTIVAL-SUBMISSION-FORM